Privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเอาไว้ เช่น อีเมล ชื่อ-สกุล เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ นอกจากนี้ยังเป็นการสำรวจความต้องการในการใช้บริการ ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลในการใช้งานแต่ละครั้งรวบรวมเป็นสถิติเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมไปจนถึง IP Address, Web Browser, Domain name, Web page, Referring Website Addresses และ Access Times

การใช้ Cookies

ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ส่งไปยังระบบการใช้งานของผู้ใช้งาน ซึ่งหากมีการเปิดใช้งานคุกกี้แล้วจะสามารถบันทึกและจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น คุกกี้จะทำงานจนกว่าผู้ใช้งานจะทำการออกจากโปรแกรม หรือลบ Cookie ออกจากระบบของผู้ใช้งาน หมายถึง การไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานต่อไป ซึ่งข้อมูลคุกกี้เหล่านั้นจะถูกเก็บรวบรวมไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติและกิจกรรมอื่นๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

การปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์อาจจะทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่มีการใช้บริการบนเว็บไซต์เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางการติดต่อและที่อยู่ที่ปรากฏ